Szukaj w Oknotest.pl

Regulamin zamawiania i uczestnictwa w szkoleniu

Niniejszy „Regulamin zamawiania i uczestnictwa w szkoleniu” określa zasady, tryb zamawiania i realizacji usług w postaci szkoleń otwartych, świadczonych przez portal Oknotest.pl stacjonarnie albo drogą elektroniczną on-line.

Definicje

Przyjmuje się następujące znaczenie pojęć pisanych w liczbie pojedynczej albo liczbie mnogiej, wielką albo małą literą w dowolnym przypadku gramatycznym o ile zostały użyte w niniejszym dokumencie:

Organizator - Oknotest.pl - Jakub Błaszczyk, os. Przemysława 14b lok. 8, 61-064 Poznań, NIP 782-233-77-00, REGON 300530208.

Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin zamawiania i uczestnictwa w szkoleniu” określający zasady, tryb zamawiania i realizacji usług szkoleniowych w formie otwartej, świadczonych przez portal Oknotest.pl stacjonarnie albo drogą elektroniczną, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020, poz.344).

Szkolenie otwarte – usługa stacjonarna albo usługa on-line świadczona przez Organizatora, która może być zakupiona przez dowolną osobę fizyczną lub prawną poprzez wypełnienie i wysłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszenia znajdującego się w domenie https://oknotest.pro/ .

Usługa on-line – usługa szkoleniowa świadczona w terminie i czasie określonym przez Organizatora za pośrednictwem platformy https://oknotest.pro/.

Usługa stacjonarna – usługa szkoleniowa świadczona w terminie, miejscu i czasie określonym przez Organizatora.

Uczestnik – jedna lub więcej osób fizycznych, których imiona i nazwiska wpisano w formularzu zgłoszenia wysłanym przez Zgłaszającego oraz których udział w szkoleniu został prawidłowo i terminowo opłacony.

Zgłaszający – osoba fizyczna lub prawna, która wypełnia i wysyła formularz zgłoszenia.

Zgłoszenie – umowa o świadczenie usług pomiędzy Zgłaszającym, a Organizatorem zawarta drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia.

Zasady zamawiania i uczestnictwa w szkoleniu

 1. Organizatorem szkolenia jest Oknotest.pl - Jakub Błaszczyk, os. Przemysława 14b lok. 8, 61-064 Poznań, NIP 782-233-77-00, REGON 300530208.
 1. Uczestnikiem szkolenia otwartego, może zostać każda osoba fizyczna, która w terminie najdalej 14 dni przed ustaloną i ogłoszoną datą szkolenia prześle prawidłowo wypełnione Zgłoszenie za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej zlokalizowanej pod adresem https://oknotest.pro/ lub zostanie w ten sposób zgłoszona przez inną osobę fizyczną lub prawną.
 1. Pod warunkiem terminowej zapłaty przez Zgłaszającego ceny danego szkolenia w wysokości odpowiadającej liczbie zgłaszanych Uczestników, wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego stanowi dowód zawarcia pomiędzy Zgłaszającym, a Organizatorem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, której tytuł wymieniono w formularzu oraz wyraźną akceptację Zgłaszającego dla postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności cen i łącznej wartości inwestycji w wybranym szkoleniu.
 1. W przypadku braku terminowej zapłaty przez Zgłaszającego ceny danego szkolenia w wysokości odpowiadającej liczbie zgłaszanych Uczestników, umowę uznaje się za niezawartą, a obowiązek Organizatora świadczenia usługi na rzecz Zgłaszającego odpada.
 1. Płatności za dane szkolenie otwarte Zgłaszający powinien dokonać w terminie 7 dni od daty wysłania zgłoszenia nie później jednak niż na 10 dni przed ustaloną datą szkolenia, przelewem bankowym na konto portalu Oknotest.pl: ING BANK ŚLĄSKI nr: 57 1050 1520 1000 0097 2175 4670.
 1. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, Organizator umieści na liście uczestników szkolenia wszystkie imiona i nazwiska osób wymienionych przez Zgłaszającego w formularzu zgłoszenia.
 1. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.
 1. Po otrzymaniu płatności, Organizator prześle na adres e-mail Zgłaszającego wskazany w formularzu zgłoszenia potwierdzenie rezerwacji miejsc na szkoleniu oraz fakturę VAT, jako potwierdzenie otrzymania zapłaty.
 1. Zgłaszający oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszenia.
 • W przypadku powiadomienia Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przesłanego w formie korespondencji e-mail na adres szkolenia@oknotest.pl najdalej 10 dni przed ustaloną datą szkolenia, Organizator dokona zwrotu 100% kwoty wpłaconej przez Zgłaszającego.
 1. W przypadku powiadomienia Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przesłanego w formie korespondencji e-mail na adres szkolenia@oknotest.pl w terminie najdalej 5 dni przed ustaloną datą szkolenia, Organizator dokona zwrotu 50% kwoty wpłaconej przez Zgłaszającego.
 1. W przypadku, gdy do udziału w szkoleniu zgłoszono więcej niż jednego Uczestnika, zwrotowi w całości lub części podlegają wyłącznie kwoty wpłacone przez Zgłaszającego, stanowiące opłatę za udział Uczestników rezygnujących z udziału w szkoleniu.
 1. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż na 5 dni przed ustaloną datą szkolenia albo w przypadku braku powiadomienia Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przesłanego w formie korespondencji e-mail na adres szkolenia@oknotest.pl kwota wpłacona przez Zgłaszającego za udział w szkoleniu nie podlega zwrotowi w całości lub części.
 1. Jeżeli szkolenie zostaje odwołane z winy Organizatora, Organizator zobowiąże się do przeprowadzenia szkolenia w innym wskazanym przez siebie terminie lub niezwłocznego zwrotu pełnej kwoty za udział w szkoleniu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w obrębie miasta, w którym szkolenie jest zaplanowane, w terminie do 3 dni przed ustaloną datą szkolenia lub do jego odwołania z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora.
 1. Uczestnicy szkolenia otwartego organizowanego przez portal Oknotest.pl oświadczają, że nie będą szkolenia nagrywać, utrwalać i rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie.
 1. Nagrywanie, utrwalanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie szkolenia albo materiałów szkoleniowych wymaga zgody Organizatora lub osoby prowadzącej szkolenie.
 1. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim. Bezwzględnie zakazane jest przekazywanie oraz udostępnianie oryginału lub kopii materiałów szkoleniowych przez Uczestników osobom trzecim.
 1. Organizator podczas prowadzonego szkolenia może poprosić uczestników o zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń otwartych. Podpisanie zgody jest dobrowolne.
 1. Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia stanowiącego usługę stacjonarną możliwość bezpłatnego korzystania z serwisu kawowego stanowiącego komponent szkolenia oraz parkingu hotelowego.
 1. Opłata za udział w szkoleniu stanowiącym usługę stacjonarną nie obejmuje zakwaterowania Uczestnika w hotelu oraz całodziennego wyżywienia.
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo składania reklamacji i zastrzeżeń dotyczących sposobu wykonania usługi przez Organizatora. Reklamacje i zastrzeżenia należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora szkolenia@oknotest.pl .
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:
 • Urządzenie mające dostęp do sieci Internet.
 • Przeglądarka obsługująca pliki cookies.
 • Przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript.
 1. Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny za sposób, w jaki skorzysta z przedstawionej mu wiedzy, metodologii oraz otrzymanych materiałów szkoleniowych. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za sposób, w jaki Uczestnik skorzysta z przedstawionej mu wiedzy, metodologii oraz otrzymanych materiałów szkoleniowych.
 1. Wszelkich informacji dotyczących szkolenia udziela osoba prowadząca. Pytania do prowadzącego albo Organizatora należy kierować na adres e-mail szkolenia@oknotest.pl lub telefonicznie na numer telefonu 516 156 645.
Grudzień 2023

Najbliższe wydarzenie

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

+48 516 156 645

lub...

Wyślij wiadomość

OKNOTEST.PRO © 2007 - 2024

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.